Tích hợp ứng dụng JotForm (JotForm Integration app)

Ứng dụng Tích hợp JotForm giúp bạn xây dựng các biểu mẫu web CRM mạnh mẽ. Sau khi hoàn tất biểu mẫu, khách hàng tiềm năng (leads) mới sẽ tự động được tạo trong Bitrix24 CRM.

Cài đặt ứng dụng #

Đi tới phần Ứng dụng > tìm ứng dụng Tích hợp JotForm > nhấp vào Cài đặt .

jotform1.jpg

Đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ của Bitrix24 Marketplace và Chính sách quyền riêng tư > nhấp vào Cài đặt :

jotform2.jpg

Nhấp vào Kết thúc .

 jotform3.jpg

Đăng ký tài khoản JotForm #

Truy cập trang web JotForm và đăng ký bằng một trong các phương pháp có sẵn.

jotform4.jpg

Tạo biểu mẫu web JotForm mới #

Nhấp vào Biểu mẫu của tôi> Tạo biểu mẫu .

 jotform8.jpg

Bạn có ba tùy chọn để chọn từ: Bắt đầu từ Scratch Sử dụng Mẫu Nhập biểu mẫu . Hãy tạo một biểu mẫu mới từ đầu.

jotform9.jpg

Đầu tiên, nhập tiêu đề biểu mẫu và tiêu đề phụ. Sau đó, nhấp vào Thêm phần tử biểu mẫu để thêm một khối mới vào biểu mẫu.

 jotform10.jpg

Hãy thêm một số yếu tố: Họ tên, Email, Địa chỉ, Điện thoại. Chúng tôi mong đợi rằng tất cả khách hàng của chúng tôi đến từ Hoa Kỳ. Vì vậy, hãy thêm mã +1 vào định dạng số điện thoại mặc định. Nhấp vào nút bánh răng cưa bên cạnh khối Số điện thoại.

 jotform11.jpg

Đi tới phần Tùy chọn > bật tùy chọn Dấu hiệu nhập > thêm +1 vào định dạng số điện thoại mặc định.

jotform12.jpg

Thay đổi thiết kế biểu mẫu #

Bây giờ, hãy thay đổi thiết kế biểu mẫu. Nhấp vào nút con lăn sơn .

jotform13.jpg

Hãy chọn một trong những chủ đề được tạo sẵn. Nhấp vào Chủ đề & gt; chọn chủ đề.

jotform14.jpg

Xuất bản biểu mẫu web JotForm #

Khi bạn hoàn tất việc định cấu hình biểu mẫu, hãy nhấp vào Xuất bản .

jotform16.jpg

Nếu bạn cần nhúng biểu mẫu web vào trang web của mình, hãy nhấp vào Nhúng và sao chép mã.

 jotform17.jpg

Nhận khóa API JotForm #

Để kết nối biểu mẫu web JotForm đã tạo với Bitrix24, bạn cần nhận khóa API JotForm.

Quay lại trang chính. Nhấp vào nút hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải > Cài đặt .

jotform5.pg

Đi tới phần API > nhấp vào Tạo khóa mới > chọn Truy cập đầy đủ > sao chép khóa đã tạo.

jotform6.jpg

Quay lại Bitrix24 của bạn. Nhấp vào Tích hợp JotForm và dán khóa API. Nhấp vào Lưu .

jotform7.jpg

Trường bản đồ (Map Fields) #

Biểu mẫu web JotForm đã tạo sẵn sàng để lập bản đồ trường. Trước tiên, hãy bật tích hợp cho biểu mẫu này bằng cách nhấp vào Bật . Sau khi bật tích hợp, hãy ánh xạ các trường của biểu mẫu web JotForm với các trường của biểu mẫu khách hàng tiềm năng. Nếu không có trường như vậy trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng, trường tùy chỉnh sẽ được tạo tự động. Bạn cần chọn Trường người dùng cho các trường như vậy.

Ngoài ra, bạn cần chọn nguồn khách hàng tiềm năng và người quản lý sẽ chịu trách nhiệm về khách hàng tiềm năng.

jotform15.jpg

Nhấp vào Lưu .

Cách hoạt động #

Một khách hàng hoàn thành biểu mẫu web JotForm và nhấp vào Gửi .

jotform18.jpg

Một khách hàng tiềm năng mới được tạo trong Bitrix24 CRM. Tất cả thông tin được hiển thị trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng (leads) .