Cập nhật gói miễn phí từ ngày 1 tháng 9 năm 2021

Vào ngày 1 tháng 8 năm 2021, chúng tôi đã cập nhật các kế hoạch thương mại của mình. Những thay đổi đối với gói miễn phí sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 năm 2021 .

Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả .

Tôi có phải định cấu hình lại cài đặt Bitrix24 của mình khi tôi thay đổi gói định giá không? #

Các cài đặt sẽ được lưu, nhưng chức năng không có trong gói miễn phí mới sẽ không khả dụng. Nếu bạn chuyển sang gói có chức năng này, tất cả dữ liệu sẽ khả dụng trở lại.

Có bảng tổng hợp kế hoạch cũ và mới để dễ dàng so sánh và lựa chọn không? #

Bạn có thể tải xuống một tệp có so sánh gói điện toán đám mây cũ và mới:

TẢI XUỐNG

Đọc thêm: