Xuất tác vụ

Xuất tác vụ

Danh sách công việc có thể được xuất sang  Excel  hoặc  Outlook . Nhấp vào biểu tượng  Cài đặt ở góc bên phải phía trên danh sách và tìm tùy chọn Danh sách xuất.

Xuất tác vụ chỉ bao gồm chi tiết nhiệm vụ, các cuộc thảo luận về nhiệm vụ sẽ không được xuất. 

Xuất sang Excel

Bạn sẽ có thể để xuất chỉ nhóm trường mặc định . Hãy đảm bảo rằng bạn đã bật tất cả các trường mặc định bên trong cài đặt danh sách tác vụ (đã thêm tất cả các cột có sẵn vào danh sách) để xuất chúng.

Xuất sang Outlook

Bạn cần định cấu hình Bitrix24 & amp; Outlook xuất chỉ một lần, quá trình đồng bộ hóa sẽ được thực hiện tự động. Các trường sau được đồng bộ hóa giữa cả Outlook & amp; Bitrix24: tên tác vụ, mô tả, trạng thái, mức độ ưu tiên, người chịu trách nhiệm, thời hạn, ngày bắt đầu dự kiến.

Xin lưu ý rằng Outlook 2007 trở lên là bắt buộc đối với các tác vụ Bitrix24 để Outlook xuất.