Xuất chi tiết cuộc gọi (Export call details)

Xuất chi tiết cuộc gọi (Export call details)

Bạn có thể xuất chi tiết cuộc gọi sang Excel trong phần Điện thoại> Chi tiết cuộc gọi .

Trước khi xuất dữ liệu, bạn có thể lọc cuộc gọi bằng cách ngày, nhân viên, trạng thái, loại cuộc gọi, v.v.

 exportdetails1.png

Sau đó, chỉ cần nhấp vào nút Xuất sang Excel .

exportdetails2.png

Trong tệp .xls đã xuất, bạn có thể xem chi tiết cuộc gọi:

 • Nhân viên
 • Số điện thoại của tài khoản
 • Điện thoại
 • Loại cuộc gọi
 • Thời lượng cuộc gọi
 • Ngày gọi
 • Chi phí
 • Trạng thái
 • Chi phí phiên âm
 • Đánh giá
 • CRM
 • Nhận xét

Tùy chọn Xuất chi tiết cuộc gọi có sẵn cho Start +, CRM +, Tiêu chuẩn và chỉ những người đăng ký gói Professional .