Xử lý dữ liệu cá nhân

Xử lý dữ liệu cá nhân

Khi thu thập dữ liệu cá nhân, cần có sự đồng ý của người dùng đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ.

Trung tâm bán hàng làm việc với dữ liệu cá nhân của khách hàng, vì vậy hãy thiết lập một thỏa thuận để xử lý dữ liệu đó trước khi bạn bắt đầu.

Làm thế nào nó hoạt động? #

Đi tới Trung tâm bán hàng và chọn Thỏa thuận .

Agreements.jpg

 Nếu bạn đã thiết lập thỏa thuận cho Kênh mở, thì thỏa thuận đó cũng sẽ được sử dụng theo mặc định cho Trung tâm bán hàng.

Chọn Điều khoản Sử dụng và nhấp vào Chỉnh sửa Cài đặt.

select_consent.jpg

Tên và địa chỉ của công ty sẽ được thay thế từ thông tin chi tiết về công ty của bạn trong CRM. Tuy nhiên, bạn cũng có thể nhập các chi tiết theo cách thủ công. Bạn có thể chỉ định thông tin bổ sung: tùy chọn của bạn để sử dụng dữ liệu, chuyển cho bên thứ ba, địa chỉ email để khiếu nại.Đọc thêm trong bài viết Chi tiết công ty của tôi

Danh sách đồng ý #

Danh sách tất cả các đồng ý đã đạt được được lưu trữ trong Trung tâm Bán hàng > Các thỏa thuận > Đồng ý đã đạt được .

get_consents.jpg

user_consents.jpg