Xóa ứng dụng Bitrix24 Desktop trên MacOs

Xóa ứng dụng Bitrix24 Desktop trên MacOs

Nếu bạn cố gắng xóa Bitrix24 Desktop ứng dụng trên MacOS, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:

macos1.png

Trong trường hợp này, bạn cần tắt tiện ích mở rộng Bitrix24 trong hệ thống tùy chọn.

Làm thế nào để làm điều đó? #

Open Hệ thống tùy chọn .

macos2.png

hữu ích vào Tiện ích mở rộng .

 macos3.png

Tắt tiện ích mở rộng Bitrix24.

macos4.png