Xóa một cơ sở kiến ​​thức (Knowledge base)

Xóa một cơ sở kiến ​​thức (Knowledge base)

Để xóa cơ sở kiến ​​thức, hãy chuyển đến phần Cơ sở kiến ​​thức > chọn cơ sở kiến ​​thức bạn muốn xóa > nhấp vào Tác vụ > Xóa cơ sở kiến ​​thức.

 deleteknowledge1.jpg

Sau khi bạn xóa cơ sở kiến ​​thức, cơ sở kiến ​​thức sẽ tự động được chuyển vào thùng rác và được lưu trữ ở đó trong 30 ngày. Để xem cơ sở kiến ​​thức trong thùng rác, hãy nhấp vào Thùng rác hoặc sử dụng bộ lọc.

deleteknowledge2.jpg

Cơ sở kiến ​​thức trong thùng rác có một bộ đếm đặc biệt hiển thị ngày còn lại cho đến khi không thể xóa được.

deleteknowledge3.jpg

Bạn có thể khôi phục cơ sở kiến ​​thức đã xóa trong 30 ngày này bằng cách nhấp vào Tác vụ > Khôi phục cơ sở kiến ​​thức.

deleteknowledge4.jpg

Chỉ người dùng có quyền truy cập thích hợp mới có thể xóa cơ sở kiến ​​thức. Đọc thêm trong bài viết – Quyền truy cập cơ sở kiến ​​thức của công ty.