Xóa các đường dẫn giao dịch

Xóa các đường dẫn giao dịch

Nếu bạn chuyển sang một gói khác hoặc thay đổi quy trình dịch vụ khách hàng của mình, bạn có thể cần phải xóa các đường dẫn giao dịch.

Quản trị viên và nhân viên có quyền trong CRM có thể xóa chúng. Bạn sẽ không thể xóa một đường dẫn giao dịch trong khi nó chứa các giao dịch.

Đi tới CRM > Cài đặt > Điểm bắt đầu > Đường ống giao dịch (Deal Pipelines).

deal_settings.jpg

Đường ống chung sẽ luôn nằm đầu tiên trong danh sách. Nó không thể bị xóa.

General.jpg

Chọn Xóa trong menu.

delete_pipeline.jpg

Nhấp vào Chỉnh sửa , nếu bạn muốn thay đổi tên và số sắp xếp. 

edit_pipeline.jpg