Xem tiêu đề email (tiêu đề RFC)

Xem tiêu đề email (tiêu đề RFC)

Bộ phận hỗ trợ của Bitrix24 có thể yêu cầu tiêu đề email (tiêu đề RFC) để giải quyết các vấn đề nhất định.

Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn nơi bạn có thể tìm thấy các tiêu đề này trong các dịch vụ email và ứng dụng khách khác nhau không.

Gmail.com #

Mở thư > nhấp vào nút Thêm (more) > Hiển thị bản gốc (Show original).

gmail1.png

Yahoo.com #

Mở thư > nhấp vào nút Thêm (more)> Hiển thị tin nhắn thô (Show raw message).

 yahoo1.png

Aol.com #

Mở thư > nhấp vào Thêm (More)> Xem nguồn tin nhắn (View message source).

 aol1.png

Outlook.com (hotmail.com) #

Mở thư > nhấp vào Tác vụ (Action)  Xem nguồn tin nhắn (View message source).

 outlook1.png

MS Outlook 2010 #

Mở thư > nhấp vào Tệp (File) > Thông tin (Info) > Thuộc tính (Properties).

msoutlook1.png

Mozilla Thunderbird #

Chọn tin nhắn > nhấp vào Thêm (More) > Xem nguồn (view source).

thunderbird1.png