Xem lịch sử thay đổi phần tử CRM

Xem lịch sử thay đổi phần tử CRM

Đôi khi bạn có thể cần tìm hiểu ai đã làm việc trên phần tử CRM. Ví dụ: ai đó đã chuyển đổi khách hàng tiềm năng hoặc đã chỉnh sửa một số giá trị trường và bạn muốn tìm hiểu ai đã làm điều đó.

Bạn có thể xem những dữ liệu này bằng cách mở bất kỳ biểu mẫu phần tử CRM nào > nhấp vào Lịch sử (History).

lịch sử.jpg

Tại đây, bạn có thể xem ai và khi nào đã làm việc trên phần tử CRM và những hành động nào đã được thực hiện.