Ủy quyền nhiệm vụ của nhân viên bị sa thải

Ủy quyền nhiệm vụ của nhân viên bị sa thải

Khi bạn sa thải một nhân viên, bạn có thể cần phải thay đổi người chịu trách nhiệm về nhiệm vụ của họ.

Cách ủy quyền nhiệm vụ của nhân viên bị sa thải #

Mở trang hồ sơ của nhân viên bị sa thải> nhấp vào Nhiệm vụ > chọn tất cả nhiệm vụ của anh ấy / cô ấy> chọn tùy chọn Thay đổi người chịu trách nhiệm trong menu hành động> chỉ định người chịu trách nhiệm mới> nhấp vào Áp dụng .

Nếu nhân viên bị sa thải đã tạo một số nhiệm vụ, bạn cũng có thể thay đổi người tạo Nhiệm vụ . Các bài viết được đề xuất: