Ứng dụng tích hợp Jira (Hệ thống ticket – giải quyết vấn đề)