Tùy chọn “tự động chạy khi được thêm vào” trong quy trình kinh doanh