Tùy chọn số lượng Widget trong phần chân trang- Footer Widgets

Tùy chọn số lượng Widget trong phần chân trang- Footer Widgets

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) >Bố cục (Layout) > Footer.

Tại mục Widget Footer (Footer Widgets) bạn có thể chọn hiển thị 0 – 5 Widget.

Footer Widgets