Tùy chọn độ rộng và căn chỉnh menu điều hướng – Navigation Widths & Alignment

Tùy chọn độ rộng và căn chỉnh menu điều hướng – Navigation Widths & Alignment

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) >Bố cục (Layout) > Menu chính (Primary Navigation).

Để tính năng này hoạt động, Vị trí menu (Navigation Location) của bạn phải chọn Dưới Header hoặc Trên Header (Below Header/Above Header).

Có 3 mục cho bạn tùy chọn độ rộng và căn chỉnh menu điều hướng:

  • Chiều rộng menu (Navigation Width)
  • Chiều rộng bên trong Navigation (Inner Navigation Width)
  • Căn lề menu (Navigation Alignment)
Navigation Widths & Alignment

Chiều rộng menu (Navigation Width): là vùng chứa bên ngoài của menu điều hướng của bạn. Vùng này là màu nền hoặc hình ảnh nền của bạn được áp dụng. Có 2 tùy chọn chiều rộng:

  • Đầy đủ (Full): làm trải dài toàn bộ chiều rộng của màn hình.
  • Contained: giới hạn chiều rộng bằng chiều rộng của khung chứa (Container).

Chiều rộng bên trong Navigation (Inner Navigation With): là vùng bên trong khung chứa gồm các mục menu của bạn. Tại đây cũng có 2 tùy chọn:

  • Đầy đủ (Full): làm trải dài toàn bộ chiều rộng menu (Navigation Width).
  • Contained: giới hạn chiều rộng bằng chiều rộng khung chứa menu.

Căn lề menu (Navigation Alignment): bạn có thể chọn căn chỉnh các mục menu của mình sang trái, giữa hoặc phải (left, center or right).