Tùy chọn đăng ký Bitrix24.Vacation

Tùy chọn đăng ký Bitrix24.Vacation

Các tài khoản Bitrix24 miễn phí không hoạt động sẽ tự động bị xóa sau khoảng 40 -50 ngày không hoạt động.

Vì vậy, nếu bạn không có đủ thời gian ngay bây giờ để thử nghiệm các tính năng của Bitrix24 hoặc không sử dụng tài khoản Bitrix24 của mình nhưng không muốn mất tên tài khoản đã chọn, có một tùy chọn đăng ký Bitrix24.Vacation dành cho người đăng ký gói Miễn phí Bitrix24. Tùy chọn này giữ cho tài khoản Bitrix24 của bạn hoạt động trong 12 hoặc 24 tháng ngay cả khi bạn không sử dụng nó!

Bạn có thể mua tùy chọn đăng ký Bitrix24.Vacation chỉ với $ 5/tháng!

Tài khoản Bitrix24 sẽ không bị xóa trong 12 hoặc 24 tháng (tùy thuộc vào tùy chọn đã chọn) không hoạt động.

Tùy chọn đăng ký Bitrix24.Vacation chỉ có sẵn cho Bitrix24 Gói miễn phí.