Tùy chỉnh kích thước các mục trong menu phụ – Secondary Menu Item Height & Width

Tùy chỉnh kích thước các mục trong menu phụ – Secondary Menu Item Height & Width

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) >Bố cục (Layout) > Menu phụ (Secondary Navigation).

  • Chiều rộng item menu (Menu Item Width): Thông số hiểu chỉnh được thêm vào bên trái và bên phải văn bản của các mục menu.
  • Chiều cao item menu (Menu Item Height): chiều cao của các mục trong menu.
  • Chiều cao item menu phụ (Sub-Menu Item Height): chiều cao của các mục trong menu phụ.