Tùy chỉnh độ rộng vùng đệm trong phần đầu trang – Header Padding