Tùy chỉnh độ rộng khung chứa nội dung – Container Width