Tùy chỉnh điểm chuyển sang dạng menu trên thiết bị di động – Mobile Menu Breakpoint

Tùy chỉnh điểm chuyển sang dạng menu trên thiết bị di động – Mobile Menu Breakpoint

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) >Bố cục (Layout) > Menu chính (Primary Navigation).

Tại mục Mobile Menu Breakpoint, bạn có thể nhập số hoặc dùng thanh điều chỉnh để chọn một độ rộng nhất định.

Nếu độ rộng hiển thị trình duyệt web trên thiết bị của bạn nhỏ hơn hoặc bằng thông số ở trên thì phần menu điều hướng sẽ ở dạng di động, còn nếu lớn hơn thì menu điều hướng sẽ ở dạng máy tính.