Tùy chỉnh các cụm từ được sử dụng trong tiện ích (widget) trang web