Trò chuyện với công việc và gửi tin nhắn trò chuyện tới bản tin