Trình thiết kế biểu mẫu CRM mới

Trình thiết kế biểu mẫu CRM mới

Trình thiết kế biểu mẫu CRM mới có sẵn trong Bitrix24 của bạn!

Có gì mới? #

  • Mã nhúng phổ biến cho phép tải biểu mẫu CRM nhanh hơn nhiều.
  • Lựa chọn tuyệt vời về các thiết kế có sẵn để tùy chỉnh biểu mẫu CRM của bạn.
  • Nhiều sự đồng ý trong biểu mẫu CRM.
  • Chỉnh sửa biểu mẫu CRM trong trình tạo trang web Bitrix24.

Cách bật trình thiết kế biểu mẫu CRM mới #

Khi tạo hoặc chỉnh sửa biểu mẫu CRM, hãy nhấp vào nút Trình thiết kế biểu mẫu mới (New form designer).

newformdesigner2.jpg

Xác nhận lựa chọn của bạn trong cửa sổ đã mở và nhấp vào Lưu lựa chọn của tôi (Save my choice).

newformdesigner1.jpg

Nếu bạn có một số lượng lớn các biểu mẫu được tạo trong Bitrix24, nó có thể mất 15-30 phút để chuyển sang trình chỉnh sửa mới.

Cách chuyển về trình thiết kế biểu mẫu CRM cổ điển #

Đi tới phần CRM > Cài đặt (Settings) > Khác (Other) > Cài đặt khác (Other settings).

newformdesigner3.jpg

Cuộn xuống phần Cấu hình biểu mẫu CRM (CRM form configuration) > chọn trình thiết kế Cổ điển (Classic) > lưu các thay đổi.

newformdesigner4.jpg