Trạng thái người dùng trong các cuộc trò chuyện

Trạng thái người dùng trong các cuộc trò chuyện

Người dùng trong các cuộc trò chuyện Bitrix24 có thể có một trong các trạng thái sau:

  • Trực tuyến – người dùng đang trực tuyến. Trạng thái này được hiển thị tự động khi người dùng đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 và không đi vắng. Ngoài ra, bạn có thể chọn trạng thái này theo cách thủ công.
  • Vắng mặt – người dùng đang trực tuyến nhưng không sử dụng máy tính. Trạng thái này được chọn theo cách thủ công.
  • Vắng mặt trong N phút – người dùng đang trực tuyến nhưng không sử dụng máy tính. Trạng thái này tự động hiển thị khi máy tính của người dùng bị khóa (tự động hoặc thủ công) hoặc khi không có hành động nào trong 10 phút.Trạng thái này chỉ được hiển thị nếu người dùng đã khởi chạy Ứng dụng Bitrix24 dành cho Máy tính để bàn.
  • Ứng dụng dành cho thiết bị di động – người dùng đang trực tuyến và đang sử dụng ứng dụng Bitrix24 Mobile. Trạng thái này được hiển thị tự động.Trạng thái này cũng được hiển thị trong ba phút sau khi người dùng đóng ứng dụng Bitrxi24 Mobile.
  • Không làm phiền – người dùng đang trực tuyến nhưng sẽ không nhận được thông báo về tin nhắn mới. Trạng thái này được chọn theo cách thủ công.Nếu ai đó đề cập đến người dùng trong tin nhắn, người dùng này sẽ nhận được thông báo ngay cả khi họ có nút Không làm phiền status.
  • Nghỉ phép – người dùng được nghỉ cho đến ngày được chỉ định. Trạng thái này được hiển thị tự động.Trạng thái này chỉ được hiển thị khi bạn thêm đơn nghỉ phép vào biểu đồ vắng mặt.
  • Ngoại tuyến – người dùng đang ngoại tuyến. Ngoài ra, nó còn hiển thị số ngày trước người dùng đã trực tuyến lần cuối.

Để thay đổi trạng thái của bạn, hãy nhấp vào trạng thái hiện tại của bạn trạng thái ở cuối danh sách cuộc hội thoại.

status8.pg