Tổng quan về danh mục sản phẩm (Product catalog overview)

Tổng quan về danh mục sản phẩm (Product catalog overview)

Bitrix24 CRM có danh mục sản phẩm riêng. Bạn có thể tạo sản phẩm mới, chỉnh sửa sản phẩm hiện có, định cấu hình thông số sản phẩm, thêm biến thể sản phẩm, v.v.

Thêm sản phẩm #

Để thêm sản phẩm mới, hãy truy cập CRM phần > Sản phẩm > nhấp vào Thêm sản phẩm đơn giản .

addprod.jpg

Chỉ định mô tả sản phẩm ngắn gọn, đặt giá và thêm hình ảnh. Sau khi được lưu, sản phẩm sẽ xuất hiện trong danh mục của bạn.

 newprod.jpg

Đọc thêm trong bài viết – Thêm sản phẩm vào danh mục .

Thêm các tùy chọn của sản phẩm (product variants) #

Nếu bạn có các sản phẩm tương tự có thể có kích thước, màu sắc, nhãn hiệu khác nhau, v.v., bạn có thể thêm một số biến thể sản phẩm.

variant6.jpg

Đọc thêm trong bài viết – Làm việc với các biến thể của sản phẩm .

Làm việc các thông số sản phẩm (product grid) #

Bạn có thể chỉnh sửa một số sản phẩm và thông số của chúng bằng cách chỉ cần đánh dấu vào chúng và nhấp vào “Chỉnh sửa”. Không cần mở từng thẻ sản phẩm.

prodgrid4.jpg

Đọc thêm trong bài viết – Làm việc với lưới sản phẩm .