Tổ chức danh mục thương mại (Commercial catalog)

Tổ chức danh mục thương mại (Commercial catalog)

Trong Bitrix24 không có sự phân chia thành sản phẩm hoặc dịch vụ. Không thành vấn đề nếu bạn đang bán lốp xe hay tư vấn pháp lý. Mọi thứ bạn cung cấp được gọi là Sản phẩm.

Sản phẩm có thể đơn giản hoặc có nhiều biến thể.

Các biến thể là các đặc điểm bổ sung của cùng một sản phẩm. Ví dụ: các kích cỡ hoặc màu sắc khác nhau của cùng một chiếc áo phông.

Truy cập CRM > Sản phẩm (Products).

 products.png

Có ba cách để thêm sản phẩm mới:

Sản phẩm có thể được lưu trữ trong một thư mục chung hoặc được nhóm thành các phần. Danh mục là chung cho cả CRM  Cửa hàng trực tuyến (online store).

Bạn có thể tìm sản phẩm thông qua bộ lọc.

 filter.png

Bạn có thể chọn các tham số cho bộ lọc. Nhấp vào Thêm trường (Add field).

add_field.png

Phải làm gì nếu trường mong muốn không có trong danh sách #

Đi tới Cài đặt CRM (CRM Settings) > Thuộc tính sản phẩm (Product Properties).

 product_properties.png

Chuyển đến thẻ thuộc tính mong muốn.

Đánh dấu vào tùy chọn Hiển thị bộ lọc cho thuộc tính này (Show filter for this property). Lưu các thay đổi của bạn.

Trong danh mục, bạn có thể chọn các trường sẽ có trong danh sách.

products_fields.png

Nhấp vào bánh răng và đánh dấu vào trường bạn cần.

 products_settings.png

Sản phẩm có thể được chỉnh sửa trong danh mục hoặc trong thẻ.