Tìm kiếm trong tài khoản Bitrix24 (Search in Bitrix24 account)

Tìm kiếm trong tài khoản Bitrix24 (Search in Bitrix24 account)

Trong thanh tìm kiếm chính của tài khoản Bitrix24 của bạn, bạn sẽ thấy kết quả tìm kiếm trong sáu danh mục – Nhân viên Nhóm các mục menu và các phần tử subitems CRM (khách hàng tiềm năng, thỏa thuận, địa chỉ liên hệ, công ty) và các tệp được lưu trữ trên Bitrix24. Ổ đĩa :

search1.jpg

Nếu bạn cần tìm kiếm trong một phần Bitrix24 khác, bạn có thể thực hiện việc đó bằng cách cuộn xuống danh sách các phần khác và chọn phần cần thiết.

search2.jpg

Khi bạn chọn phần cần thiết, hãy nhấp vào tên của phần đó và bạn sẽ được đưa đến phần tương ứng. Các từ hoặc các phần của từ bạn đã nhập khi tìm kiếm qua thanh tìm kiếm chính đã được nhập vào thanh tìm kiếm phần đã chọn.

search3.jpg

Nó hoạt động giống như cách tìm kiếm thông tin bạn cần trong bất kỳ phần nào – Dòng hoạt động, Công việc, CRM, Lịch, Quy trình làm việc, v.v.

Tiếp theo, bạn có thể áp dụng các bộ lọc cho thông tin tìm thấy để làm cho kết quả tìm kiếm chính xác hơn.

Bài viết được đề xuất: