Tích hợp với danh sách MS Sharepoint

Tích hợp với danh sách MS Sharepoint

Tính năng này chỉ khả dụng trong phiên bản Bitrix24 On-Premise.

Bạn có thể đồng bộ hóa danh sách trong Bitrix24 của mình với danh sách MS SharePoint.

Mở danh sách mà bạn muốn được đồng bộ hóa > nhấp vào Tác vụ (Action) > SharePoint > Tạo liên kết (Create link).

 sharepoint1.png

Bước 1 #

Chỉ định địa chỉ máy chủ MS SharePoint và các tham số ủy quyền. Yêu cầu quản trị viên của bạn cho thông tin này. Sau đó nhấp vào Tiếp theo (Next).

 sharepoint2.png

Bước 2 #

Chọn danh sách MS SharePoint mà bạn muốn đồng bộ hóa danh sách Bitrix24.

Bước 3 #

Định cấu hình các tham số đồng bộ hóa.

Bạn có thể thêm trường mới vào danh sách MS SharePoint và chọn trường danh sách Bitrix24 sẽ được đồng bộ hóa với trường mới này.

Sau khi hoàn tất cấu hình, hệ thống sẽ tự động đồng bộ hóa danh sách thường xuyên nếu bạn cần.

Đồng bộ hóa #

Bạn có thể đồng bộ hóa danh sách theo cách thủ công sau khi hoàn thành các bước trên. Chỉ cần mở danh sách > nhấp vào Tác vụ (Action) > SharePoint > Đồng bộ hóa (Synchronization).