Thuế trong CRM

Thuế trong CRM

Bạn có thể sử dụng hai loại thuế trong Bitrix24 CRM:

  • Thuế phụ thuộc vào vị trí địa lý (thuế bán hàng) – thuế này được áp dụng cho tổng số tiền đặt hàng. Thuế suất phụ thuộc vào địa điểm của khách hàng.
  • Thuế phụ thuộc vào mặt hàng (VAT) – loại thuế này được quy định và áp dụng cho từng mặt hàng.

Bạn có thể thêm bất kỳ loại thuế nào trong số này vào phần CRM>Khác (More) > Cài đặt (Settings) > Điểm xuất phát (Start Point) > Thuế (Tax).

Thêm thuế phụ thuộc vào vị trí #

Trước tiên, bạn cần thêm địa điểm để sử dụng loại thuế này.

Trong Thuế (Taxes) nhấp vào phần Cài đặt (Settings).

Chọn Thuế phụ thuộc vào vị trí (thuế bán hàng) – Location-Dependent tax (Sales tax) và nhấp vào Lưu (Save).

Nhấp vào Thêm thuế (Add tax) và nhập tên và mô tả của nó vào biểu mẫu xuất hiện.

Bạn đã được thêm vào thuế mới, nhưng bạn cần phải định cấu hình thuế suất. Mở thuế đã tạo và nhấp vào Thuế suất (Tax rates)> Thêm thuế suất (Add tax rate).

Nhập thuế suất và vị trí. Trong trường hợp của chúng tôi, đó là Đức.

Đừng quên đặt mức thuế này là Đang hoạt động (Active). Ngoài ra, bạn có thể bật tùy chọn Bao gồm thuế trong giá (Include tax in price).

Hoàn tất! Giờ đây, khi tạo hóa đơn hoặc báo giá, cùng với thông tin về khách hàng, bạn sẽ cần chỉ định vị trí của khách hàng.

tax6.png

Nếu có thuế cho địa điểm được chỉ định, Bitrix24 sẽ tự động áp dụng nó.

Thêm thuế phụ thuộc vào mặt hàng (VAT) #

Trong phần Thuế (Tax), nhấp vào Cài đặt (Settings).

Chọn Thuế phụ thuộc vào mặt hàng (VAT) – Item-dependent tax (VAT) và nhấp vào Lưu (Save).

Nhấp vào Thêm thuế suất VAT (Add VAT rate).

Định cấu hình thông số thuế suất VAT (VAT rate parameters). Đừng quên đặt khoản thuế này thành Đang hoạt động (Active) và nhấp vào Lưu (Save).

Giờ đây, khi tạo hóa đơn hoặc báo giá, bạn có thể chọn thuế suất VAT cho từng sản phẩm.

Bài viết được đề xuất