Thông báo nhóm làm việc

Thông báo nhóm làm việc

Với tư cách là thành viên nhóm làm việc, bạn có thể nhận được nhiều thông báo khác nhau về các hoạt động của nhóm làm việc.

Dưới đây là cách định cấu hình chúng:

1. Cài đặt thông báo chính: cài đặt chung cho tất cả thông báo nhóm làm việc có thể được tìm thấy trong menu  Hồ sơ (Profile menu) > Định cấu hình thông báo (Configure Notifications) > Chế độ nâng cao (Advanced Mode):

groupnotif1.png

Cuộn xuống để tìm menu thông báo nhóm làm việc trong phần Mạng xã hội (Social Network):

groupnotif2.png

2. Đăng ký thông báo nhóm làm việc riêng lẻ: có thể được bật bởi từng người dùng bên trong mỗi nhóm làm việc:

 groupnotif3.png

Xin lưu ý rằng nếu bạn muốn một nhân viên cụ thể nhận thông báo nhóm làm việc bạn cần thêm nhân viên này làm người nhận riêng lẻ vào thông báo nhóm làm việc (nếu không, nếu người dùng không bật thông báo nhóm làm việc này (xem tùy chọn 2 ở trên) – họ sẽ không nhận được thông báo):

Nếu bạn thấy người nhận ẩn (hidden recipient) được liệt kê trong số những người nhận thư, điều đó có nghĩa là thư đã được gửi đến nhóm làm việc riêng tư mà bạn không thuộc về:

 

Người dùng thuộc về vấn đề đó rkgroup sẽ thấy thông báo này với tên nhóm: