Thời gian gia hạn cho tài khoản đám mây

Thời gian gia hạn cho tài khoản đám mây

Thời gian gia hạn là 10 ngày cho các tài khoản Bitrix24 Cloud thương mại mà trước đó không thể gia hạn đăng ký vì bất kỳ lý do gì (cập nhật thông tin thẻ, thẻ hết hạn, giao dịch chuyển khoản đang chờ xử lý, v.v.). Trong thời gian gia hạn, tài khoản Bitrix24 vẫn hoạt động và không quay trở lại gói Miễn phí. Thời gian gia hạn 10 ngày được bật tự động sau khi đăng ký thương mại của bạn hết hạn.

Xin lưu ý rằng thời gian gia hạn sẽ không được kích hoạt sau khi hết 30 ngày dùng thử miễn phí của bạn.