Theo dõi trạng thái thanh toán trong biểu mẫu giao dịch

Theo dõi trạng thái thanh toán trong biểu mẫu giao dịch

Quy trình bán hàng không chỉ là thương lượng với khách hàng về các khoản thanh toán mà còn theo dõi các khoản thanh toán này và đảm bảo rằng khoản thanh toán đó đã được nhận. Trong biểu mẫu giao dịch, bạn có thể thấy tất cả các thông tin cần thiết: thời điểm tin nhắn SMS được gửi, phương thức thanh toán nào đã được khách hàng chọn và thời điểm thanh toán đã được thực hiện.

Tiến trình giao dịch #

Tất cả các thông tin cần thiết được hiển thị trong dòng thời gian giao dịch: trạng thái tin nhắn SMS, phương thức thanh toán do khách hàng chọn, trạng thái thanh toán, trạng thái đơn hàng, số tiền thanh toán.

Trạng thái tin nhắn SMS – đã gửi hoặc đã chuyển phát. Có thể mất khoảng một phút để gửi một tin nhắn SMS.

trackpayment1.jpg

Trạng thái đơn hàng – đã gửi, đã xem, đã thanh toán.

trackpayment2.jpg

Hệ thống thanh toán – phương thức thanh toán do khách hàng chọn.

 trackpayment3.jpg

Số tiền thanh toán – số tiền được thanh toán bởi khách hàng.

trackpayment4.jpg

Kanban #

Bạn cũng có thể xem trạng thái thanh toán trong chế độ xem kanban:

Tìm hiểu cách tự động hóa việc xử lý đơn hàng trong bài viết – Cải thiện hiệu quả xử lý đơn đặt hàng.