Thêm sản phẩm vào trang web

Thêm sản phẩm vào trang web

Nếu không có sản phẩm nào trong danh mục CRM, hãy tạo hoặc nhập chúng. Nếu các sản phẩm bạn muốn đưa lên trang web đã có trong danh mục, hãy chuyển sang bước tiếp theo.Đọc thêm thông tin về sản phẩm:

Ảnh cho Cửa hàng trực tuyến của bạn #

Mở phần Cửa hàng trực tuyến và chuyển đến trang chủ .

home_page.jpg

Chọn sản phẩm mong muốn và nhấp vào Chỉnh sửa .

edit_photo.jpg

Nhấp vào Chọn trong ID phần .

section_ID.jpg

Chọn thư mục có các sản phẩm mong muốn.

section.jpg

Lưu các thay đổi và xuất bản trang web. Sau khi xuất bản, bạn có thể xem sản phẩm trông như thế nào trên trang web.

save_settings.jpg