Thêm sản phẩm vào danh mục (Add products to the catalog)

Thêm sản phẩm vào danh mục (Add products to the catalog)

Trong Bitrix24, bạn có thể thêm sản phẩm mới vào danh mục một cách dễ dàng.

Cách thêm sản phẩm mới #

Đi tới phần CRM Sản phẩm > nhấp vào Thêm sản phẩm đơn giản .

addproduct1.jpg

Hoàn thành các trường phần Thông số chung .

 addproduct2.jpg

Tải ảnh lên, ghi rõ Giá bán lẻ Số lượng và Đơn vị đo lường .

 addproduct3.jpg

Trong phần Thuộc tính , bạn có thể thêm các chi tiết bổ sung về sản phẩm. Ví dụ: bạn có thể chọn một phần mà sản phẩm sẽ được thêm vào. Lưu ý rằng bạn có thể thêm một sản phẩm vào nhiều phần cùng một lúc.

 addproduct4.jpg

Bạn có thể thêm bất kỳ trường tùy chỉnh nào vào phần Thuộc tính bằng cách nhấp vào nút Nút tạo trường và chọn loại trường (fields).

addproduct5.jpg

Nhập tên trường và nhấp vào Lưu .

addproduct6.jpg

Giờ đây, bạn có thể chọn ngày phát hành sản phẩm.

addproduct7.jpg

Nhấp vào Lưu để lưu tất cả các thay đổi.

 addproduct8.jpg

Sản phẩm được thêm thành công vào danh mục của bạn.

addproduct9.jpg

Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng danh mục mới, bạn luôn có thể chuyển sang danh mục cũ. Đi tới phần Cửa hàng trực tuyến > Cài đặt> Thông số cửa hàng trực tuyến .

addproduct10.jpg

Đi tới tab Danh mục sản phẩm > vô hiệu hóa Bật biểu mẫu chi tiết sản phẩm mới .

 addproduct11.jpg