Thêm logo riêng (Add own logo)

Thêm logo riêng (Add own logo)

Người đăng ký gói Bitrix24 CRM +, Project +, Standard và Professional có thể thêm biểu trưng của chính công ty đối với tài khoản Bitrix24. Bạn có thể tìm thấy tùy chọn này trong Cài đặt ở menu bên trái:

Xin lưu ý rằng chỉ quản trị viên tài khoản Bitrix24 của bạn mới có quyền truy cập vào trang Cài đặt.

Sử dụng tab” tải lên biểu trưng “trong Phần Logo Công ty . Xin lưu ý rằng kích thước tệp tối đa không được vượt quá 222px x 55px.

Hãy nhớ rằng bạn luôn có thể xóa biểu trưng và tải biểu trưng mới lên nếu cần.

Tệp đã tải lên sẽ được hiển thị dưới dạng biểu trưng của công ty bạn ở góc trên cùng bên trái cho tất cả người dùng tài khoản Bitrix24.