Thêm hoặc thay đổi Logo và biểu tượng trang – Logo & Site Icon

Thêm hoặc thay đổi Logo và biểu tượng trang – Logo & Site Icon

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) > Nhận dạng site (Site Identity).

Logo của bạn được hiển thị tại phần đầu trang (header).

Biểu tượng trang (Site icon) hiển thị ở đầu mỗi tab trên trình duyệt.

Trường hợp thêm mới:

  • Để thêm mới logo hoặc biểu tượng trang nhấn Chọn logo hoặc Chọn biểu tượng site. Sau đó bạn có thể tùy chọn tải lên hay chọn hình ảnh có sẵn trong Thư viện Media.
  • Thay đổi kích thước logo tại mục Chiều rộng logo (Logo Width).

Trường hợp thay đổi hoặc xóa:

  • Chọn Xóa bỏ (Remove) để xóa logo đang hiển thị.
  • Chọn Thay đổi logo (Change logo) rồi tải lên logo mới hoặc chọn trong Thư viện Media để thay đổi logo.