Thêm hệ thống thanh toán

Thêm hệ thống thanh toán

Trong Cửa hàng trực tuyến Bitrix24, bạn có thể thêm các hệ thống thanh toán khác nhau.

Cách hoạt động #

Nhấp vào Cửa hàng trực tuyến (online store) > Cài đặt (Settings) > Hệ thống thanh toán (Payment system).

Bạn có thể xem tất cả các hệ thống thanh toán có sẵn trong phần này.

Để thêm hệ thống thanh toán mới, hãy nhấp vào Hệ thống thanh toán mới (New payment system).

Trước tiên, bạn cần chọn một trình xử lý.

Các hệ thống thanh toán có sẵn #

Bạn có thể sử dụng một trong các hệ thống thanh toán sau:

  • Tiền mặt – khách hàng thanh toán cho chuyển phát nhanh bằng tiền mặt khi đơn hàng được giao.
  • Thanh toán sau khi nhận hàng (tiền mặt khi giao hàng) – khách hàng thanh toán đơn hàng tại bưu điện khi đơn hàng được giao.
  • PayPal – khách hàng có thể thanh toán đơn đặt hàng trực tuyến bằng PayPal.Bạn cần có tài khoản PayPal Business để thêm PayPal làm hệ thống thanh toán vào cửa hàng trực tuyến của mình.

Nhập tên và mô tả (nếu cần).

Tùy thuộc vào hệ thống thanh toán đã chọn, bạn có thể được yêu cầu nhập dữ liệu xử lý cho hệ thống thanh toán.

Nhấp vào Lưu (Save). Hiện tại, hệ thống thanh toán này có sẵn cho tất cả các đơn đặt hàng.