Thêm danh mục vào trang Cửa hàng trực tuyến Bitrix24

Thêm danh mục vào trang Cửa hàng trực tuyến Bitrix24

Sau khi bạn đã thêm sản phẩm vào danh mục thương mại, bạn cần thêm danh mục này vào trang Cửa hàng trực tuyến Bitrix24. Nhấp vào Thêm khối (Add block) > Cửa hàng trực tuyến (Online Store) > Sản phẩm (Products).

 productsonline1.png

Theo mặc định, tất cả các sản phẩm sẽ được thêm vào. Nhưng chúng tôi muốn có một trang riêng cho từng danh mục sản phẩm. Hãy chỉ thêm danh mục Sô cô la sữa vào trang này. Để làm điều đó, chỉ cần nhấp vào Cài đặt (Settings) > Cài đặt danh mục (Catalog settings).

 productsonline2.png

Nhấp vào Chọn (Select) bên cạnh Thư mục danh mục (Catalog folder) trường.

productsonline3.png

Chọn danh mục cần thiết và nhấp vào Lưu (Save).

 productsonline4.png

Hiện chỉ có Danh mục sô cô la sữa được hiển thị trên trang này. Bạn có thể làm tương tự cho các trang và danh mục khác.

 productsonline5.png