Thay đổi thanh toán và thông tin lập hóa đơn

Thay đổi thanh toán và thông tin lập hóa đơn

Thay đổi thông tin thanh toán #

Bạn có thể cập nhật thông tin thanh toán của mình (Thẻ tín dụng hoặc PayPal) tại đây: Đăng ký (Subscription) > Thông tin thanh toán (billing info) > Thay đổi thông tin thanh toán (Change payment info):

billing2.jpg

Thay đổi thông tin thanh toán #

Bạn có thể cập nhật thông tin thanh toán của mình tại đây: Đăng ký> Thông tin thanh toán> Thay đổi thông tin thanh toán: (Subscription > Billing Info > Change billing info)

billing3.jpg

Hoàn thành biểu mẫu và nhấp vào Cập nhật (Update).

billing1.jpg

Xin lưu ý rằng nếu bạn muốn cập nhật Quốc gia hoặc ID VAT của bạn, bạn sẽ cần liên hệ với sales@bitrix24.com.