Thay đổi quản trị viên nếu quản trị viên cũ bị sa thải