Thay đổi người chịu trách nhiệm trong CRM nếu người đó đã bị sa thải