Thay đổi mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập Bitrix24

Thay đổi mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập Bitrix24

Cách thay đổi thông tin đăng nhập Bitrix24 của tôi #

Bạn có thể thay đổi thông tin đăng nhập Bitrix24 trong Cấu hình mạng Bitrix24 . Đây là cách thực hiện:

  • Đăng nhập vào cấu hình Mạng Bitrix24 của bạn và nhấp vào nút Thay đổi trong phần Email .
  • Nhập địa chỉ email mới (đăng nhập) và mật khẩu hiện tại của bạn. Bạn có thể bật tùy chọn Cập nhật email tài khoản người dùng trên tất cả các tài khoản Bitrix24 được kết nối để áp dụng các thay đổi cho tất cả các tài khoản Bitrix24 của mình (trường Email liên hệ trong tài khoản Bitrix24 của bạn). Sau đó, nhấp vào Lưu .
  • Mở hộp thư đến của bạn (địa chỉ email mới) >  tìm thư “xác nhận địa chỉ email” > xác nhận địa chỉ email mới của bạn.
  • Xong! Thông báo lỗi đăng nhập Bitrix24 của bạn đã được cập nhật thành công.

Thông báo lỗi “Người dùng có email này đã tồn tại” #

Đôi khi bạn cố gắng thay đổi địa chỉ email của bạn trong trang hồ sơ Mạng Bitrix24, bạn có thể gặp lỗi “Người dùng có email này đã tồn tại”:

changelogin6.jpg

Lỗi này chỉ ra rằng một cấu hình Mạng Bitrix24 khác có cùng email địa chỉ đã tồn tại. Điều này có thể xảy ra nếu bạn đã đăng ký Mạng Bitrix24 bằng địa chỉ email này trước đó hoặc nếu bạn đã đăng nhập vào Mạng Bitrix24 bằng bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào của bạn được liên kết với cùng một địa chỉ email.

Để khắc phục sự cố này, đăng nhập vào cấu hình Mạng Bitrix24 khác bằng địa chỉ email bạn muốn sử dụng làm thông tin đăng nhập vào cấu hình Mạng Bitrix24 chính của bạn > thay đổi địa chỉ email ở đó cho một địa chỉ khác > thay đổi địa chỉ email trong cấu hình Mạng Bitrix24 chính của bạn.

Cách thay đổi mật khẩu Bitrix24 của tôi #

Bạn có thể thay đổi mật khẩu Bitrix24 của mình không chỉ bằng cách sử dụng tùy chọn đăng nhập mật khẩu , mà còn trên trang Hồ sơ mạng Bitrix24 của bạn.

  • Đăng nhập vào hồ sơ Mạng Bitrix24 của bạn và nhấp vào nút Thay đổi trong phần Mật khẩu .
  • Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới của bạn. Nhấp vào Lưu .
  • Hoặc bạn có thể truy cập Tài khoản Bitrix24 của mình > Hồ sơ của tôi > Mật khẩu .Password1.jpg
  • Trong phần Xác thực , nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh ký hiệu Mật khẩu .password2.jpg