Thay đổi định dạng tên khách hàng (Change the client name format)

Thay đổi định dạng tên khách hàng (Change the client name format)

Theo mặc định, định dạng tên khách hàng được đặt là “Tên họ”. Không thành vấn đề nếu trường Tên thứ hai và lời chào được hoàn thành.

 defaultname1.jpg

Nhưng nếu bạn cần thay đổi định dạng tên ứng dụng khách thì sao? Ví dụ: bạn cũng cần hiển thị tên thứ hai. Đi tới CRM> Cài đặt> Khác> Cài đặt khác> Định dạng và chọn Định dạng tên khách hàng (dành cho khách hàng tiềm năng và địa chỉ liên hệ) bạn cần:

defaultname2.jpg

Nhấp vào Áp dụng để lưu các thay đổi. Định dạng tên ứng dụng khách đã được thay đổi thành công.

defaultname3.jpg