Thay đổi chu kỳ thanh toán

Thay đổi chu kỳ thanh toán

Rất tiếc, không thể thay đổi chu kỳ thanh toán cho đăng ký thương mại của bạn. Ví dụ: nếu bạn có đăng ký gói Tiêu Chuẩn (Standard) với chu kỳ thanh toán 12 tháng, bạn không thể thay đổi nó thành đăng ký Tiêu Chuẩn với chu kỳ thanh toán 24 tháng.

Mặc dù bạn có thể nâng cấp và hạ cấp giữa các các gói đăng ký có sẵn, chu kỳ thanh toán của bạn cũng không thể thay đổi. Tất cả các nâng cấp và hạ cấp có thể được thực hiện trong chu kỳ thanh toán hiện tại của bạn.

Ví dụ: bạn không thể nâng cấp đăng ký Tiêu Chuẩn có chu kỳ thanh toán 12 tháng lên đăng ký Professional với chu kỳ thanh toán 24 tháng.

Tìm hiểu thêm về nâng cấp và hạ cấp đăng ký .

Để thay đổi chu kỳ thanh toán, trước tiên bạn cần phải hủy đăng ký hiện tại của mình, sau đó, bạn có thể nâng cấp hoặc hạ cấp xuống một tùy chọn đăng ký khác với chu kỳ thanh toán bắt buộc. Tìm hiểu cách hủy đăng ký thương mại của bạn.