Tạo đơn hàng trong CRM

Tạo đơn hàng trong CRM

Bạn có thể tạo đơn hàng trong phần Cửa hàng trực tuyến (online store) > Đơn hàng (Orders).

order1.png

Bạn có thể xem tất cả các đơn hàng hiện tại và thông tin ngắn gọn về từng đơn hàng trong phần này.

Nhấp vào Đơn hàng mới (New order) để tạo đơn hàng mới.

order2.png

Thông số đơn hàng #

Trước hết, bạn cần xác định nguồn đặt hàng và loại người thanh toán.

order3.png

Tùy thuộc vào những gì bạn đã chọn, địa chỉ liên hệ hoặc công ty mới được tạo tự động.

Sản phẩm #

Nhấp vào Sản phẩm (products) để thêm sản phẩm vào đơn đặt hàng.

order4.png

Đọc thêm về cách tạo sản phẩm danh mục sản phẩm trong bài viết – Thêm sản phẩm vào danh mục thương mại.

Bạn có thể tạo một danh mục mới hoặc thêm sản phẩm hiện có từ danh mục.

Hãy thêm một sản phẩm từ danh mục vào đơn đặt hàng.

order5.png

Sau khi thêm sản phẩm vào đơn đặt hàng, bạn sẽ xem thông tin chi tiết về tổng số tiền: tổng số tiền cho sản phẩm, chi phí vận chuyển, thuế, trọng lượng, v.v.

 order6.png

Sau khi thêm nhiều sản phẩm, tổng số tiền sẽ tự động được tính lại.

Thuộc tính đơn hàng #

Thêm thông tin về khách hàng trong tab Chung (General) > Thuộc tính đơn hàng (Order properties).

order7.png

Bạn có thể dễ dàng tạo hoặc kết nối các thuộc tính mới bằng cách nhấp vào các nút tương ứng.

 order8.png

Theo mặc định, một liên hệ hoặc công ty mới được tạo tự động.

Thanh toán #

Chọn phương thức thanh toán bắt buộc. Theo mặc định, có sẵn hai phương thức thanh toán: tài khoản nội bộ hoặc tiền mặt.

 order9.png

Đọc thêm về cách thêm hệ thống thanh toán trong bài viết – Thêm hệ thống thanh toán.

Nếu khách hàng đã thanh toán cho đơn đặt hàng, hãy chọn trạng thái Đã thanh toán (Paid).

Giao hàng (Shipment) #

Chọn phương thức giao hàng trong phần Giao hàng.

Theo mặc định, có hai tùy chọn có sẵn: dịch vụ giao hàng hoặc nhận hàng tại địa phương.

order11.png

Đọc thêm về cách thêm dịch vụ giao hàng trong bài viết – Tạo dịch vụ vận chuyển.

Chi phí vận chuyển được tính theo phương thức vận chuyển đã chọn.

Hoàn tất! Nhấp vào Lưu (Save) và đơn đặt hàng sẽ xuất hiện trong danh sách đơn đặt hàng tại cửa hàng trực tuyến của bạn.