Tạo cuộc họp trong Bitrix24

Tạo cuộc họp trong Bitrix24

Trong thời đại làm việc từ xa, việc gặp gỡ và thảo luận các vấn đề công việc trở nên khó khăn hơn nhiều. Trong Bitrix24, bạn có thể tạo cuộc họp, thêm chương trình họp, v.v. và thảo luận về các vấn đề công việc.

Tùy chọn Họp và Tóm tắt sau họp có sẵn cho gói Professional. Đọc thêm trên  Gói giá trên phiên bản đám mây.

Cách tạo cuộc họp #

Chuyển đến phần Thời gian và Báo cáo > Cuộc họp và tóm tắt > Cuộc họp mới.

meeting1.jpg

Tôi đã đăng ký gói Professional, nhưng tôi không có tab Cuộc họp và tóm tắt #

Chuyển đến phần Cài đặt Tài khoản Bitrix24 > cuộn xuống phần Dịch vụ > bật tùy chọn Cuộc họp và cuộc họp > nhấp vào Lưu.

meeting2.jpg

Chỉ định chủ đề cuộc họp, chọn người tham dự cuộc họp và trợ lý hành chính. Họ sẽ có thể thêm thông tin vào phần Tóm tắt sau họp (Minutes) sau khi cuộc họp bắt đầu.

meeting3.jpg

Ngoài ra, hãy chỉ định địa điểm cuộc họp.

Nếu nhân viên của bạn làm việc từ xa, có một cách liên lạc thuận tiện trong Bitrix24. Đọc thêm trong bài viết – Cuộc gọi điện video.

Thêm mô tả cuộc họp. Nếu bạn chọn một dự án, các nhiệm vụ sẽ được thêm vào dự án này.

meeting4.jpg

Trong chương trình họp, hãy nêu rõ các câu hỏi sẽ được thảo luận trong cuộc họp. Bạn có thể thêm nó từ một cuộc họp hoặc nhiệm vụ khác. Ngoài ra, bạn có thể chỉ định người chịu trách nhiệm, thêm người đó làm nhiệm vụ và chỉ định thời hạn.

 meeting5.jpg

Tất cả những gì bạn phải làm tiếp theo là nhấp vào nút Tạo cuộc họp.

Tìm hiểu cách tổ chức cuộc họp trong bài viết – Tổ chức cuộc họp trong Bitrix24.