Sử dụng Macro trong Biểu thức

Sử dụng Macro trong Biểu thức

Sử dụng Biến trong URL #

Nếu một hành động hỗ trợ thẻ [url], bạn có thể sử dụng các biến trong URL của:

[url] http:// {= Variable: Domain }/{= Biến: Đường dẫn} [/ url]
Tại đây:

{= Biến: Tên miền} và { = Biến: Đường dẫn} là các macro phân giải miền trang web và đường dẫn.

Tạo liên kết trực tiếp đến trang tác vụ #

Sử dụng liên kết này khi tạo thông báo nhắc người dùng thực hiện một tác vụ trong ngữ cảnh của quy trình kinh doanh hiện tại.

[url] http://intranet_domain/company/personal/bizproc/{= Workflow: ID}/[/ url]

Tạo liên kết xem tài liệu #

Liên kết này sẽ mở một tài liệu để xem. Sử dụng nó trong email khi bạn muốn cung cấp cho người dùng một liên kết trực tiếp đến tài liệu.

[url] {= Document: DETAIL_PAGE_URL} [/ url]

Vui lòng lưu ý rằng tất cả các tư vấn và hỗ trợ về thiết lập quy trình kinh doanh đều do đối tác địa phương của Bitrix24 cung cấp độc quyền.