So sánh người dùng Extranet và Intranet

So sánh người dùng Extranet và Intranet

Nhân viên Bitrix24 có thể mời người dùng Extranet. Nhân viên Bitrix24 có thể thảo luận các câu hỏi trong nhóm làm việc hoặc dự án với người dùng Extranet, làm việc với các tệp và tài liệu, thêm nhiệm vụ vào Người dùng Extranet, v.v.

Bảng này hiển thị so sánh khả năng của người dùng mạng nội bộ và mạng ngoại vi, được nhóm theo chức năng mà họ có quyền truy cập:

 extranetintranet1.jpg

Bạn có thể mời người dùng Extranet trên bất kỳ gói Bitrix24 nào, nhưng họ được tính là người dùng công cụ kinh doanh, số lượng tùy thuộc vào gói Bitrix24 của bạn. Đọc thêm trong bài viết – Công cụ kinh doanh .

Đối với phiên bản Bitrix24 On-Premise, Extranet người dùng không được tính là người dùng công cụ kinh doanh và bạn có thể mời số lượng người dùng Extranet không giới hạn.