Số máy nội bộ riêng cho cho nhân viên (Extension numbers for employees)