Số dư điện thoại (Telephony balance)

Số dư điện thoại (Telephony balance)

Nhấp vào Điện thoại để xem số dư điện thoại của bạn và tất cả các kết nối điện thoại hiện có.

phonebalance1.png

Nhấp vào Nút nạp tiền để mua gói tín dụng điện thoại, mua đầu nối SIP và xem biểu phí cuộc gọi.

 telehonybalance2.png

Nếu bạn cần xem mình đã bị tính phí bao nhiêu cho một cuộc gọi cụ thể , nhấp vào Điện thoại> Chi tiết cuộc gọi . Nhấp vào nút bánh răng cưa nếu bạn không có cột Chi phí . Bạn cũng có thể lọc các cuộc gọi theo nhân viên, chi phí, v.v.

telebalance3.png

Tìm hiểu thêm về phí điện thoại Bitrix24 – Phí điện thoại .